١٩)خروج از اینستاگرام ملعون را به خودم و او تبریک مى گویم

  • ۰۱:۳۶

و سرانجام پس از کلى تهدید و نصیحت و غرغر ف از کثافتى به نام اینستاگرام خارج شده،و زندگى جدیدى رو تجربه خواهم کرد...!

تصمیمى بسیار سخت و اجبارى ولى مفید و ضرورى!!!تا باشد از این تصمیمات

از چک کردناى  تلگرامش نگم براتون که اسیر شدم به خدا)؛

  • ۱۴
Designed By Erfan Powered by Bayan